Hoppa till innehållet

Tidsaspekten

Oss anser att långsiktig hållbar utveckling, försiktighetsprincipen och optimering av strålskyddet ska vara avgörande för projektet och för dess tidplan.

Vi menar att den nuvarande förvaringen av kärnkraftens högaktiva avfall i mellanlagret CLAB, ger nödvändigt tidsutrymme för en omprövning av slutförvarsprojektets mål och syften. Först då kan ett ansvarsfullt hanterande av avfallet utvecklas.
 
SKB AB forcerar nu slutförvarsprojektet för att få de tillstånd som krävs för fortsatt drift av de svenska kärnkraftverken. Det innebär bland annat att bolaget är berett att välja plats innan fullständigt underlag finns redovisat för att värdera osäkerheterna i metodvalet. Bolaget är vidare berett att lämna in en tillståndsansökan utan att redovisa ett jämförbart underlag för bedömning av alternativa metoder.
 
SKB AB:s argumentation för tidplanen bygger på idén att den generation som dragit nytta av kärnkraften också ska ta hand om avfallet. (Se mer under Ansvaret)

Avfallsbolaget menar att man nu har en färdigutvecklad metod och att det inte finns några realistiska alternativ. Och man anser att man har två bra platser att välja mellan.

För att understryk brådskan har kärnkraftsindustrins avfallsbolag anfört oron kring framtidsutvecklingen, med terrorhot och möjliga samhällsomvandlingar, som skäl för att det är dags att genomföra projektet. Att kärnkraftindustrin i slutförvarssammanhang stöder sig på en negativ framtidsyn, rimmar dåligt med att man samtidigt tycks ha stor tilltro till framtiden och verkar för utbyggnad av kärnkraften.

För Oss är det uppenbart att avfallsbolaget är väl medveten om de miljömässiga osäkerheterna i projektet. Man vill inte skjuta på tillståndsprövningen med risken att miljökraven skärpts ytterligare.

Vidare forcerar bolaget projektet av affärsmässiga skäl. Man vill bli först med ett godkänt slutförvarskoncept och därmed bli världsledande på området. Det är viktigt inte minst för vidareförsäljning av konsulttjänster och teknik och därmed större möjligheter att få tillbaka satsat kapital.