Hoppa till innehållet

Kärnkraften

Oss har begränsat sin verksamhet till att endast delta i slutförvarsprocessen, för att där granska hur kärnkraftsindustrin hanterar sitt avfallsproblem. Det betyder inte att vi avstår från att ha åsikter om kärnkraften i diskussioner och sammanhang där frågan kommer upp. Vår uppfattning i kärnkraftfrågan sammanfaller med andra miljöorganisationers, det vill säga att vi är emot kärnkraften av miljöskäl.

 

Bakgrund

Miljöorganisationer i Sverige och internationellt har engagerat sig i avfallsfrågan allt sedan kärnkraften introducerades. Anledningen är förstås att det inte är acceptabelt ur miljösynpunkt att en verksamhet tillåts lämna efter sig något som anses vara en av de farligaste avfallstyperna som människan producerat. Inte heller att en verksamhet tillåts som ökar risken för kärnvapenspridning – som t.ex. i Nord-Korea, Iran och Israel.

Vårt miljöperspektiv på kärnkraften är den samma som för andra företeelser och produkter. Det vill säga att det grundar sig på en helhetsbedömning av hela produktionsförloppet och livstidscykeln.

Jämförelsevis är det närmast självklart att vi bedömer ett födoämnes eventuella miljöbelastning utifrån hur det har producerats och vad det lämnar efter sig. En ekologisk ost anses vara miljövänlig för att råvaran – mjölken – är ekologiskt framställd. Vidare för att osten är ofarlig att hantera och äta, och för att den inte efterlämnar sig något miljöfarligt avfall.

När man gör motsvarande betraktelse över kärnkraften, är det helt uppenbart att kärnkraften är oförenlig med miljöhänsyn och långsiktig hållbar utveckling.
 

  • Brytning av uran orsakar stora miljöproblem i form av läckage av radioaktiva ämnen och bl.a. tungmetaller. Anrikningen av uranet och tillverkningen av kärnbränslet kräver mycket energi, och det mesta av den energin kommer från fossila bränslen. Därmed blir miljöbelastningen av försurande ämnen nästan lika stor för kärnkraften, som för kolkraft beräknat per TWh el. (Källa: Jordbruksministeriet i Baden-Wurtenberg, 1985)
  • Kärnkraftverken orsakar ständiga små utsläpp av radioaktiva ämnen till luft och vatten. De svenska kärnkraftverken står för det största nytillskottet per år av radioaktivitet till Östersjön. Det mest radioaktivt nedsmutsade havet i världen. 
    (Läs mer i rapport om Östersjön)
  • Verkningsgraden för en kärnreaktor av svensk typ är endast ca 35 %. Bara den spillvärme som går förlorad i havet under ett år från Ringhals kärnkraftverk, skulle räcka för att värma upp alla Sveriges fastigheter. (Källa: Miljödomstolen i Vänersborgs granskning av Ringhals. 2005.)
  • De svenska kärnkraftverken efterlämnar sig i genomsnitt ca 500 kg högaktivt avfall per dag. Teoretiskt räcker den strålning som finns 50 gram högaktivt avfall alstrar, för att döda hela Sveriges befolkning. Hanteringen av avfallet från kärnkraftverken beräknas kosta mer än 100 miljarder kronor.

 

Miljödom

Miljödomstolen i Vänersborg behandlade 2005 Ringhals ansökan om att höja effekten. Det var första gången ett svenskt kärnkraftverk miljöprövades enligt miljöbalken. Domstolen kunde inte tillstyrka ansökan, med motiveringen att kärnkraften inte är förenlig med miljöbalkens mål och syften – att främja hållbar utveckling. Orsakerna ansågs vara kärnkraftens risker, misshushållningen med energi och avfallsproblematiken. (Läs mer i Miljödom över Ringhals. Vänersborgs tingsrätt, M 45-03).

Domstolen överlät beslutet till regeringen som gav tillåtlighet, med motiveringen att energitillgången vägde tyngre än miljöskälen.