Hoppa till innehållet

Välkommen till Oss

Här du kan ta del av vår information kring projektet att slutförvara det farliga avfallet från svenska kärnkraftverk.
Vi är en lokal miljöorganisation i Östhammars kommun som frågar oss om den valda metoden verkligen är den bästa, om valet av Forsmark verkligen är den lämpligaste platsen och om det finns osäkerheter med projektet som kräver mer tid och forskning.
Vår grundläggande och moraliskt försvarbara syn på kärnavfallsproblemet är att vi måste sluta producera mer avfall.
För aktuell information se Miljöorganisationernas kärnavfallsgransknings (MKG:s) hemsida https://mkg.se
23 mars 2021

Miljöministern utfrågad i riksdagen om kärnbränsleförvaret 

Den 23 mars frågades miljöminister Per Bolund (MP) och energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman (S) ut av försvars- och näringsutskotten. Frågorna gällde regeringens pågående prövning av kärnbränsleförvaret i Forsmark, där en utökning av kapaciteten för mellanlagret för använt kärnbränsle Clab ingår. Miljöministern kunde inte ge någon tidsplan för prövningen men meddelade att möjligheten finns att bryta ut Clab-prövningen ur kärnbränsleförvarsansökan för att undvika att mellanlagret blir fullt.

Läs mer på MKG:s hemsida >> 

 

13 oktober 2020

Östhammars kommunfullmäktige säger ja till kärnbränsleförvaret 

Med siffrorna 38 röster för och 7 röster emot klubbade ett extra kommunfullmäktige i Östhammar den 13 oktober igenom beslutet oförändrat från det som lagts fram som förslag av kommunstyrelsen och som lyder:

”Kommunfullmäktige i Östhammars kommun tillstyrker att Svensk kärnbränslehantering AB etablerar anläggningar för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall från det svenska kärnkraftsprogrammet enligt KBS-3-metoden i Forsmark i Östhammars kommun.”

Detta efter flertalet kritiska debattinlägg från förtroendevalda i församlingen som undrade varför kommunen har så bråttom och inte inväntar varken granskningsresultat från LOT-försöken eller en eventuell fråga från regeringen. Därmed har kommunfullmäktige i Östhammar röstat igenom ett i princip oreserverat ja till etablering av ett kärnbränsleförvar i Forsmark.

Fullmäktigemötet går att se i efterhand via kommunens hemsida:

Videolänk till kommunfullmäktige i Östhammar den 13 oktober 2020 >>

 

23 september 2020

Östhammars kommun redo att säga ja till kärnbränsleförvaret i förtid

Efter att en formulering beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott meddelade Östhammars kommun under onsdagen den 23 september att kommunen är redo att låta ett extra kommunfullmäktige den 13 oktober ta beslut om inställning i vetofrågan om kärnbränsleförvaret. 

Opinionsgruppen för säker slutförvaring i Östhammar (Oss) konstaterar att det därmed är sannolikt att Östhammars kommunfullmäktige kommer att rösta igenom förslaget den 13 oktober, trots avrådan från Oss, likväl som från föreningarna Naturskyddsföreningen Östhammar och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, att gå vidare i vetofrågan innan en eventuell fråga kommer från regeringen, och innan granskningen av LOT-försökets resultat presenterats. Detta för att Östhammars kommun inte ska ta ställning i frågan i förväg – utan ha tillgång till samma beslutsunderlag som regeringen kommer att ha i ett senare skede.

”Kommunfullmäktige i Östhammars kommun tillstyrker att Svensk kärnbränslehantering AB etablerar anläggningar för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall från det svenska kärnkraftsprogrammet enligt KBS-3-metoden i Forsmark i Östhammars kommun”, är den formulering som det politiska styret i Östhammar avser lägga fram för kommunfullmäktige att rösta för eller emot.

Företrädare för Östhammars kommun har under slutförvarsprocessen ofta påtalat att den långsiktiga säkerheten är viktigast för ett beslut om att godkänna ett kärnbränsleförvar i Forsmark.

Därför har Oss uppmanat kommunen att avvakta de analyser av kopparkorrosion som sker i höst av det 20-åriga LOT-försöket i Äspölaboratoriet. Detta för att inte riskera att ett beslut tas på felaktiga grunder (se nyhet om brev till kommunen nedan).

Det finns en vetenskaplig konflikt i huruvida den långsiktiga säkerheten är tillfredställande med ett förvar enligt KBS3-metoden – där inte minst det vetenskapliga underlaget kring kopparkapslarnas funktion ifrågasatts av både mark- och miljödomstolen och Kärnavfallsrådet, regeringens vetenskapliga råd i kärnavfallsfrågor.

Om kopparkapseln fungerar eller inte är en mycket viktig säkerhetsfaktor. Resultatet från det ovan nämnda LOT-försöket kan ge avgörande svar på om koppar är ett lämpligt kapselmaterial eller inte. Därmed kan Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM:s) inställning till slutförvaret ändras, och även regeringens beslutsunderlag ändras. Östhammars kommun, som lutar sig på SSM:s säkerhetsanalyser, bör undvika att hamna i en situation där ett beslut tas i fullmäktige och där förståelsen för den långsiktiga säkerheten ändras efter beslutet.

Läs mer om att kommunen är redo för vetobeslut på Östhammars hemsida för slutförvarsfrågor, 200923 >>

 

 

3 september 2020

Oss skickar brev till Östhammars kommun angående det planerade vetobeslutet

Opinionsgruppen för säker slutförvaring i Östhammar (Oss) har den 3 september 2020 lämnat ett brev till Östhammars kommun där föreningen avråder kommunen för att fatta det så kallade vetobeslutet innan en eventuell fråga kommer från regeringen. Föreningen uppmanar kommunen att vänta med beslutet eftersom mer information kan tillkomma som förändrar det beslutsunderlag som nu finns tillgängligt – inte minst de resultat kring kopparkorrosion som ska publiceras och granskas under kommande höst och vinter från LOT-försöken i Äspölaboratoriet.

Brevet från Oss till kommunen den 3 september 2020 kan läsas här.

 

1 september 2020

Östhammars kommun förbereder ett vetobeslut innan eventuell fråga kommer från regeringen

Trots att kärnbränsleförvarsansökan fortfarande bereds av Miljödepartementet inför ett regeringsbeslut, och trots att viktig information om den långsiktiga säkerheten kan tillkomma senare i höst då resultat från de så kallade LOT-försöken redovisas, förbereder sig nu Östhammars kommunpolitik på att ta ett förtida beslut om inställning i frågan om kärnbränsleförvaret redan den 13 oktober 2020 på ett extra kommunfullmäktigemöte.

Läs mer på mkg.se

 

16 juni 2020

Oss lämnar in yttrande till regeringen

Den 16 juni lämnade Oss in ett yttrande till regeringen som svar på den remiss Miljödepartementet skickat ut till allmänheten under våren.

Yttrandet samlar många av de åsikter föreningen haft på kärnbränsleförvarsansökan genom åren. Det rör inte minst de stora bristerna i ansökan vad gäller plats- och metodval, men även den lokala situationen vad gäller information och opinion, och den väg för acceptans som kärnavfallsindustrin nyttjat och processen som helhet påbjudit.

Läs yttrandet här. 

 

9 juni 2020

Nej till ny folkomröstning i Östhammars kommunfullmäktige

Den 9 juni 2020 beslutade Östhammars kommunfullmäktige att det inte ska hållas någon ny folkomröstning om kärnkraftsindustrins ansökan om att få bygga ett kärnbränsleförvar i Forsmark.

Den första planerade folkomröstningen om ansökan om att få uppföra ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark ställdes in i början av 2018 efter att mark- och miljödomstolen lämnat ett kritiskt yttrande till regeringen i frågan om förvaret.

På kommunfullmäktiges sammanträde den 9 juni 2020 beslöts att det inte ska hållas en ny rådgivande folkomröstning om det planerade förvaret för använt kärnbränsle inför det vetobeslut som ska fattas lokalt i kommunen.

Det politiska styret la fram två alternativ inför kommunfullmäktigemötet: att anordna en folkomröstning eller att inte anordna en folkomröstning.

De partier som ingår i minoritetsstyret (Socialdemokraterna och Centerpartiet) – som före mark- och miljödomstolens kritiska yttrande till regeringen drev igenom att det skulle hållas en folkomröstning men som snabbt vände och ställde in den när yttrandet från domstolen kom i januari 2018 – yrkade på att det inte skulle hållas en folkomröstning.

Även Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna röstade emot en folkomröstning medan Sverigedemokraterna, Lokalpartiet BoA och Miljöpartiet röstade för att kommunen ska hålla en folkomröstning. Med de styrande partiernas vändning i frågan blev det således en stark majoritet för att inte hålla en folkomröstning.

 

24 april 2020

Regeringen vill ha fler synpunkter från allmänheten om kärnbränsleförvarsansökan

Den 1 april 2020 gjorde regeringen en egen kungörelse av kärnkraftsindustrins avfallsbolag SKB:s ansökan om att få bygga ett förvar för använt kärnbränsle i Forsmark. I samband med denna skickas en remiss ut till allmänheten där regeringen ber den komma med fler synpunkter om ansökan och den komplettering kärnavfallsbolaget lämnat in gällande framförallt kopparkorrosion efter att mark- och miljödomstolen avstyrkte ansökan den 23 januari 2018 i sitt yttrande till regeringen.

Den 17 juni 2020 skall skriftliga svar ha skickats in till regeringen. Läs mer och ladda ner kungörelsen på mkg.se

Opinionsgruppen för säker slutförvaring, Oss, förbereder ett eget yttrande att lämna till regeringen. Är du medlem och vill komma med inspel, eller kanske skicka en egen synpunkt till regeringen? Hör gärna av dig till föreningens informatör.

 

1 april 2020

Kommunfullmäktige avgör folkomröstning i Östhammar

Den första planerade folkomröstningen om ansökan om att få uppföra ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark ställdes in i början av 2018 efter att mark- och miljödomstolen lämnat ett kritiskt yttrande till regeringen i frågan om förvaret.

Nu har kommunstyrelsen i Östhammar beslutat att frågan ska skjutas till kommunfullmäktige om huruvida det ska hållas en ny rådgivande folkomröstning om det planerade förvaret för använt kärnbränsle inför det vetobeslut som ska fattas lokalt i kommunen.

För närvarande är nästa kommunfullmäktige i Östhammar planerad till 21 april 2020, ett datum som kan ändras på grund av Corona-viruset enligt kommunstyrelsens ordförande Jacob Spangenberg (C). Kommunfullmäktige kommer då ställas inför de två alternativen att anordna en folkomröstning eller att inte anordna en folkomröstning.

Uppdatering: Ärendet om folkomröstningen ströks kommunfullmäktigemötet i Östhammar som hölls den 21 april 2020. Istället planeras frågan att tas upp på nästa kommunfullmäktige i juni 2020.

 

13 november 2019

Domstolen tillstyrkte nytt SFR

Trots mycket kritik från ett flertal aktörer – främst miljöorganisationer – under den huvudförhandling i mark- och miljödomstolen i Nacka om ett nytt SFR som avslutades den 2 oktober i år, blev yttrandet från domstolen till regeringen som följde den 13 november att ”den sökta verksamheten kan tillåtas”. Det innebär alltså att domstolen valde att tillstyrka ansökan om att få uppföra förvaret under Öregrundsgrepen i Forsmark.

Samtliga miljöorganisationer som var på plats under huvudförhandlingen, däribland Oss, yrkade på att domstolen i sitt yttrande till regeringen skulle säga nej till förvaret. Oss framförde bland annat att processen har varit låst, att processen inte lett till att bästa metod och plats för förvaret har valts utan istället fokuserat på industriella fördelar och acceptans istället för den miljömässigt bästa lösningen.

Oss påpekade även under domstolsförhandlingen att det saknas en alternativ redovisning av metod som minimerar kontakt med rörligt grundvatten. Föreningen lyfte också fram att det bör vara klarlagt vem som ska ha ansvaret efter förslutning innan ett eventuellt beslut om förvaret tas av regeringen (och i Östhammars kommun).

Nu hamnar alltså frågan om ett nytt SFR i Forsmark på regeringens bord där prövningen bereds av Miljödepartementet. Innan beslut fattas av regeringen skall kommunfullmäktige i Östhammar tillfrågas – om regeringen överväger att säga ja.

 

2 oktober 2019

Huvudförhandling för SFR 2 avslutad

Efter åtta dagars förhandlingar under en två veckorsperiod är nu huvudförhandlingen för mål nr 7062-14 i mark- och miljödomstolen om SFR 2 avslutad. Opinionsgruppen för säker slutförvaring i Östhammar, Oss, har yrkat att mark- och miljödomstolen i sitt yttrande till regeringen ska meddela att ansökan om tillåtlighet bör avslås, alternativt avvisas på grund av otillräcklig MKB.

Oss har funnits på plats dagligen, framfört yrkanden och höll under förhandlingens sista dag en presentation där föreningen samlat sina ståndpunkter (se länk nedan). Naturskyddsföreningens, Jordens Vänners och MKG framförde farhågor om problem med slutförvarets strålsäkerhet och negativ påverkan på naturvärden, läs mer om det på mkg.se.

Se och läs Oss presentation i domstolen här.

 

23 september 2019

Huvudförhandling för SFR 2 inledd

Nu är huvudförhandlingen för mål nr 7062-14 i Mark- och miljödomstolen om SFR 2 påbörjad. Opinionsgruppen för säker slutförvaring i Östhammar, Oss, yrkar att mark- och miljödomstolen i sitt yttrande till regeringen ska meddela att ansökan om tillåtlighet bör avslås, alternativt avvisas på grund av otillräcklig MKB.

Som grund till detta ser vi framförallt brister i ansökan vad gäller redovisning av en tillräckligt säker metod för slutförvaring. Vi ser istället att utsläpp och utspädning av radioaktivt material till Östersjön, måvara fördröjd, är en del av förvarslösningen och inte en acceptabel lösning.

Vi saknar en acceptabel redovisning av alternativa platser i kombination med vald metod. Vi anser att redovisningen av samrådsförfarandet är bristfällig och att sökanden inte kan visa att samrådets synpunkter tagits om hand på ett tillräckligt vis. Av det skälet bör MKB:n underkännas.

Vi ser att det idag inte finns någon lagstiftning på plats som reglerar sistahandsansvar efter förslutning av förvaret.

Vi ser även – utifrån sökandes tidigare platsvalsprocesser – att fler slutförvar projekteras till Forsmark, inte bara SFR och SFR2 utan även kärnbränsleförvaret och det framtida SFL. Vi anser därför att beslut om tillåtlighet måste ske i samlad bedömning av vad samtliga dessa förvar kan innebära för biota i Forsmark och Öregrundsgrepen med omnejd, på kort och lång sikt.

Daglig rapportering från domstolens huvudförhandling kan läsas på MKG:s hemsida här. Där finns även en nyhet om första veckans förhandlingar.

Oss yrkande till domstolen: Yrkanden_Oss_mmd_SFR2_190923

 

19 juni 2019

Huvudförhandling för SFR 2 kungjord

Mark- och miljödomstolen har kungjort huvudförhandlingen för mål nr 7062-14 om SFR 2 och samtidigt meddelat en förhandlingsordning.

Huvudförhandling hålls med start den 23 september 2019 kl. 10.30 i Nacka tingsrätt, och väntas pågå till den 3 oktober (sista dagen reservdag). Domstolen planerar även syn på plats i Forsmark, Östhammars kommun, den 30 september. Deltagande i domstolens syn i Forsmark måste föranmälas till SKB AB.

Rätten kommer att bestå av rådmannen Magnus Hjort, tekniska rådet Jan-Olof Arvidsson samt två särskilda ledamöter (f.n. ej utsedda).

 

4 april 2019

SKB AB upprepar åsikt om korrosion till regeringen

Kärnkraftsindustrins avfallsbolag, SKB, lämnade den 4 april in den komplettering kring kvarvarande osäkerheter om kopparkapselns hållbarhet som mark- och miljödomstolen krävde efter avslutad huvudförhandling i kärnbränslemålet. Kompletteringen består i huvudsak av upprepade argument från SKB AB att problemet med kopparen inte påverkar den långsiktiga säkerheten i förvaret för högaktivt och långlivat kärnavfall (använt kärnbränsle).

Mijöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har dock i en första analys bedömt kompletteringen som svag och att den inte visar att domstolens farhågor är obefogade. Läs mer på MKG:s hemsida om kompletteringen till regeringen.

 

17 januari 2019

Nationella miljöorganisationer presenterar sin syn på SFR2 i Östhammar

På inbjudan av Östhammars kommuns referensgrupp gästade miljöorganisationerna Naturskyddsföreningen Uppsala län, MKG och Milkas Storbrunn i Östhammar för att presentera sina yttranden till Strålsäkerhetsmyndigheten över den stora tillbyggnaden av det befintliga slutförvaret för låg- och medelaktivt kärnavfall (SFR2).

Generellt uttryckte organisationerna stor oro för att radioaktivt material kan komma att läcka från förvaret och ut i havet. Geologen Herbert Henkel höll en presentation för Milkas där han framförde att berggrunden på den valda platsen för slutförvaret i Forsmark är direkt olämplig för att förvara kärnavfall då den lins området vilar på är allt för spröd och osäker över tid. Med det påståendet går forskaren i polemik med avfallsbolaget SKB som hävdar motsatsen, att skjuvlinsen påverkar förvaren positivt då den kan röra sig fritt mot omgivningen.

 

21 november 2018

Riksgälden provoceras av brev från avfallsbolaget

Som en reaktion på att regeringen valt att flytta granskningen av kärnavfallsfinansieringen från Strålsäkerhetsmyndigheten till Riksgälden och den sistnämnde utökat granskningens egen volym (från SSM:s 8 personer till 12 personer på Riksgälden), har SKB AB skickat ett brev till regeringen där bolaget föreslår att industrin ska få granska Riksgälden i sin tur – på grund av den stora kostnadsökningen.
– Jag kommer nu kalla upp representanter från kärnkraftsindustrin till ett möte där jag kommer beskriva hur vi jobbar och förklara hur myndighets-Sverige fungerar – för det har de tydligen inte förstått i alla delar, säger Hans Lindblad, Riksgäldens generaldirektör till Svenska Dagbladet.
Och tillägger:
– Det här är ett särintresse och en lobbyindustri som försöker sko sig på skattebetalarnas pengar. Jag har sett det förr och jag tycker inte om det.

 

20 november 2018

SKB-forskning anmäls för fusk

Torbjörn Åkermark, tidigare forskare på Stockholms universitet på korrisionsområdet, har lämnat in en anmälan om forskningsfusk. Enligt experten innehåller den forskning som Uppsala universitet fick i uppdrag göra åt SKB AB om kopparkorrosion och som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Corrosion Science, lögner och siffror som presenterats på ett felaktigt sätt.
– Jag kände inte igen de resultat de presenterade i artikeln. Då upptäckte jag att de plockat data från olika försök och klippt och klistrat ihop dem, säger Torbjörn Åkermark till Sveriges natur.
Läs mer i artikeln på Sveriges natur.

 

24 juni 2018

Oss gästar Almedalen

Strålsäkerhetsmyndigheten och Kärnavfallsrådet ordnar tillsammans ett seminarium om det planerade slutförvaret för använt kärnbränsle under Almedalsveckan på Gotland. Förutom de ovan två nämnda deltar även SKB AB och Östhammars kommun samt Oss. Vi kommer att ge vår syn på ansökan och hoppas på en välbesökt tillställning.
Tid och plats: Holmen, Österdahls brygga, Visby Hamn den 3/7 kl 9:30 – 10:30

 

23 januari 2018

Domstolen säger nej till osäkert förvar

Mark- och miljödomstolen har idag meddelat sitt yttrande till regeringen om kärnbränsleförvaret. Det blev ett tydligt nej till det undertlag industrin lämnat i sin ansökan. Främst är det kopparkapslarna som ifrågasätts.

Från miljörörelsens perspektiv är utlåtandet helt logiskt: med så stora vetenskapliga osäkerheter om förvarets primära funktion – den långsiktiga säkerheten för människa och miljö – kan industrins plan inte vara förenlig med miljöbalken.

Samtidigt har domstolen visat på stor integritet, med en omfattande huvudförhandling där alla fått komma till tals och ingen parts särintressen fått väga över.

 

12 oktober 2017

Oss yrkar att domstolen ska avstyrka ansökan

Huvudförhandling i målet om det kärnbränsleförvar industrin vill bygga i Forsmark hålls under september och oktober 2017.

Oss framförde under dagen stark kritik mot både metod- och platsval vilket lett till betydande osäkerheter kring den långsiktiga säkerheten i ansökan – och rekommenderade således mark- och miljödomstolen att avstyrka ansökan i sitt yttrande till regeringen.

Läs Oss anförande av Kenneth Gunnarson: Oss anförande Mål 1333.11.

Även Sveriges Radio och SVT var på plats för att intervjua Åsa Lindstrand, ordförande i Oss och närboende, under den så kallade synen i Forsmark.

Oss deltog under mark- och miljödomstolens förhandling i Gimo den 12 oktober 2017. Foto: Miles Goldstick

 

30 augusti 2017

Oss lanserar informationskampanj

Fram till att vi som bor i Östhammars kommun ska svara på frågan om vi vill ha det kärnbränsleförvar industrin planerar att bygga i Forsmark kommer föreningen driva kampanjen ”Upp till oss”.

Vi hoppas att de frågeställningar vi lyfter ska göra folk i kommunen uppmärksamma på det osäkra kunskapsläget som råder kring förvarets funktion. Och att det är upp till oss som bor här att kräva ett säkert slutförvar.

Till kampanjen www.upptilloss.se

 

26 april 2017

Folkomröstning om slutförvaret

Tycker du att Östhammars kommun ska tillåta ett slutförvar för använt kärnbränsle?

Det är frågan kommuninvånarna i Östhammar skall ta ställning till den 4 mars 2018. Det står klart efter att kommunfullmäktige i Östhammar igår beslutade att folkomröstningen ska hållas. 35 ledamöter röstade ja, 9 nej.

Läs mer här.

 

22 november 2016

Mark- och miljödomstolen skjuter fram huvudförhandling till tidigast hösten 2017

För att ge remissinstanser möjlighet att yttra sig över en eventuell samprövning av de olika målen som finns hos domstolen idag och som rör slutförvaring i Forsmark, har den förhandling som tidigare planerats till våren 2017 skjutits upp.

Förutom målet om ett förvar för använt kärnbränsle har industrin aktuella prövningar hos domstolen för SFR2, som är ett nytt slutförvar för kortlivat radioaktivt avfall projekterat intill det existerande SFR, en utökad verksamhet i Forsmarks hamn, och målet om dispens från art- och habitatdirektivet som varit vilande men som domstolen nu tagit upp igen.

 

8 september 2016

Oss vill se kompletterande mätningar för buller i Forsmarks hamn

SKB AB har för avsikt att lämna in ett yrkande om nytt tillstånd för hamnverksamhet i Forsmarks hamn till Mark- och miljödomstolen i Nacka. Ett steg i denna process är ett lagstadgat samråd enligt 6 kap miljöbalken.

Opinionsgruppen för säker slutförvaring (Oss) är remissinstans i tillståndsprocessen för slutförvarsansökan och utför ett granskningsarbete tillsammans med Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG).

Oss har, som ett lokalt initiativ i Östhammars kommun med syfte att värna långsiktiga lokala intressen, lämnat följande synpunkter på det av SKB AB redovisade samrådsunderlag för utökad verksamhet i Forsmarks hamn:

  • Underlaget för samrådet har en sammanfattande karaktär. Ett mer detaljerat underlag i allmänhet, och till beräkningar av störning på djur och fågelliv i synnerhet, bör redovisas av avfallsbolaget så att samrådsaktörer har möjlighet att ta ställning till huruvida de slutsatser som presenteras av bolaget är rimliga.
  • SKB AB har inte redovisat några mätningar eller beräkningar för hur buller för lastning av bergsmassor kan samverka med buller från krossning. Detta är högst relevant då ljudnivån från samtidig krossning och lastning av bergsmassor rimligen blir högre och kan således orsaka ökad störning i området.
  • SKB AB baserar sitt underlag för bullerstörning på beräkningar och jämförelser med liknande projekt. Oss skulle vilja se platsspecifika mätningar – hur påverkas till exempel ljudnivån i vattenlandskapet en vindstilla dag?
  • En redogörelse för hur småbåtstrafik och ett nyttjande av eventuella naturhamnar i områden med utvidgad trafik påverkas saknas i underlaget.

 

 

29 juni 2016

SSM ger SKB:s slutförvarsansökan ja trots påpekanden om brister kring den långsiktiga säkerheten

I sitt yttrande till mark- och miljödomstolen som lämnas idag tillstyrker Strålsäkerhetsmyndigheten SKB AB:s ansökan om att få bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark.

Den metod som utvecklats av den svenska kärnkraftsindustrins för att slutförvara använt kärnbränsle, KBS3, är tillräckligt bra, eller har åtminstone potential att bli det, för de strålsäkerhets- och miljökrav som ställs enligt lagen, enligt SSM.

Strålsäkerhetsmyndigheten har under fem års tid granskat en omfattande ansökan, som genom en mängd kompletteringar växt till mer än 10 000 sidor. Under ett möte med miljöorganisationerna under dagen förklarade Ansi Gerhardson, chef för den enhet som granskar slutförvaret, att myndigheten känner till problemen med motstridiga forskningsresultat kring flertalet viktiga barriärfrågor men gör ändå den sammanvägda bedömningen att konceptet kan hålla. Och visar det sig längre fram att det inte gör det – i den stegvisa prövning som följer om regeringen ger förvaret klartecken – kan myndigheten alltid trycka på stoppknappen.

Ett sådant förfarande är förstås inte att föredra utifrån ett långsiktigt säkerhetsperspektiv. Osäkerheterna kring barriärerna har under den senaste tiden snarare växt sig större än förminskats som är nödvändigt för att förstå SSM:s sätt att hantera frågan. Senast idag på morgonen uttalade sig korrosionsforskaren Peter Szakalos, Kungliga tekniska högskolan, i Sveriges radio om hur kapslarna kommer rosta bort alldeles för snabbt.

– Nu anser jag att det är vetenskapligt bevisat att koppar är en sådan dålig metall att det inte fungerar mer än tusen år, säger han till radion.

SSM:s besked har väckt ett relativt stort medieintresse, och kommer också under en period där media snappat upp flertalet kritiska röster om framförallt kopparen som lämnats in som yttranden till domstolen. Därför har flertalet stora medier låtit kritiker komma till tals och vi har bland annat kunna höra Johan Swahn framföra MKG:s hållning att SKB AB inte kunnat visa tillräckligt väl att metoden för slutförvaring fungerar.

– Vår uppfattning är att det finns en betydande risk för att kopparkapslarna förstörs inom 1 000 år vilket är snabbt i jämförelse med 100 000 år som det ska hålla, säger han till Sveriges radio under dagen.

I takt med att processen närmar sig ett avgörande kommer sannolikt diskussionen om barriärernas hållbarhet att tillta.

Strålsäkerhetsmyndighetens yttrande.

MKG:s kommentar.

 

1 juni 2016

Yttranden till myndigheter och domstol nu inlämnade

Oss deltar i granskningen av slutförvarsansökan genom MKG. Och igår, den 31 maj, lämnade MKG in sitt yttrande till Mark- och miljödomstolen, tillsammans med Naturskyddsföreningen (riks). Föreningarna yrkar att ansökan ska avstyrkas med motiveringen att den föreslagna lösningen för slutförvaret kan komma att börja läcka redan inom 1 000 år. Därför anser föreningarna att försiktighetsprincipen ska användas av domstolen och SSM. Föreningarna menar att det redan nu finns tillräckligt vetenskapligt stöd för att de konstgjorda tekniska barriärerna av koppar och lera inte kommer att fungera som tänkt, och är därför även kritiska till att Strålsäkerhetsmyndigheten signalerat att de vill ge tillstånd för att sedan utreda om kopparkapseln kommer att fungera som tänkt.

Föreningarna vill att den alternativa metoden djupa borrhål ses som ett alternativ i miljöprövningen så att bolaget måste jämföra den med KBS-metoden. Slutförvaring i djupa borrhål kan ge en högre långsiktig miljösäkerhet och minska risken för intrång. Dessutom är den sannolikt mindre kostsam.

Läs mer om yttrandet på MKG:s hemsida: http://www.mkg.se/yrkande-i-sak-fran-naturskyddsforeningen-och-mkg-till-domstol-och-ssm-avstyrk-ansokan .

Även Kärnavfallsrådet, regeringens rådgivande vetenskapliga organ, lämnade in ett yttrande till domstolen igår. I yttrandet finns allvarlig kritik. Framförallt ser även rådet problem med kapsels integritet: ”Slutsatsen är att det krävs fortsatta studier inom alla dessa områden (korrosionsprocesser) för att Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt ska kunna bedöma ansökan.”
Rådet är heller inte nöjt med hur alternativa lösningar behandlats, och skriver om djupa borrhål: ”Kärnavfallsrådet hänvisar till sina tidigare skrivelser och bedömer att ansökans redovisning av alternativ enligt lagstiftningen inte är fullgod. Framförallt vill rådet betona att redovisningen av djupa borrhål fortfarande är ofullständig i flera avseenden.”

Under sommaren lämnar SSM in sitt yttrande till domstolen som i sin tur skickar yttrandena vidare till SKB AB för svar. Dessa skall vara domstolen tillhanda senast den 31 oktober i år.

 

15 april 2016

Folkomröstning om slutförvaret

Idag deklarerade den politiska majoriteten i Östhammar (Socialdemokraterna och Centern) att de anser det lämpligt för kommuninvånarna att rösta om det planerade slutförvaret för långlivat kärnavfall i Forsmark.

Folkomröstningen skall vara vägledande för ett beslut i Östhammars kommunfullmäktige om att säga ja eller nej till förvaret. Regeringen bestämmer sedan om slutförvaret skall ges tillåtlighet eller inte. Beslutsgången för om slutförvaret skall få byggas eller inte är komplicerad. Olika myndigheter skall säga sitt om den ansökan avfallsbolaget SKB lämnat in. Sedan fattas alltså ett beslut av regeringen efter att kommunerna Oskarshamn och Östhammar fått delge sin syn. En folkomröstning i Östhammar blir alltså i rådgivande i två led då det i slutändan ändå är regeringen och inte KF i Östhammar som har beslutanderätt.

Huruvida en folkomröstning i frågan är lämplig eller inte har debatterats lokalt i Östhammars kommun under många år. Klart är dock att för att en folkomröstning skall ha någon som helst relevans behöver folket som röstar tillgång till allsidig information. Det är Oss:s mening att informationsläget i Östhammars kommun kan ifrågasättas – särskilt efter att tidningen Östhammars nyheter inte längre ges ut i kommunen. Avfallsbolaget har en stark ekonomisk ställning i kommunen, står som avsändare i ett sponsoravtal som tänjer på en kommuns moraliska spelrum, och ligger bakom en av de få tidningar som når en majoritet av hushållen. Viktigt är därför att Oss får fortsatta anslag för att verka i kommunen, åtminstone fram till att en folkomröstning kan hållas.

 

29 januari 2016

Myndighet och domstol går vidare med kritiserad ansökan

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) och Mark- och miljödomstolen har idag kungjort Svensk Kärnbränslehanterings AB:s ansökan om att få bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Huvudförhandling är planerad till slutet av året, och under 2017 kan yttranden till regeringen, som tar beslut i ärendet, komma.

Oss är kritisk till SKB AB:s val av metod och plats. Denna inställning grundar sig i att bolaget inte kunnat visa att barriärerna håller på det sätt som beskrivs i ansökan. Tvärtom visar oberoende forskning att alla tre barriärer – koppar, lera och berg – inte alls behöver uppföra sig på det sätt som SKB AB önskar.

Läs mer här.

 

18 december 2015

Slutförvarsansökan kungörs januari 2016

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt har nyligen meddelat att de avser kungöra SKB AB:s ansökan om att få bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark under januari 2016.
Det innebär att domstolen inte längre anser att det föreligger några processhinder och att domstolsförhandlingarna kan börja.

OSS deltar i granskningen av slutförvarsansökan genom Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG. Läs mer om domstolens ställningstagande och analys av MKG här.

 

12 november 2015

Finlands regering ger bygglov till slutförvar

Det finska slutförvarsprojektet går fram i hög hastighet. Liksom SKB AB i Sverige har den finska motsvarigheten Posiva Oy valt KBS3-metoden för sin slutförvarsansökan. Och även i Finland har industrin valt att lägga förvaret intill ett kärnkraftverk – där opinionen inte väntas komma i vägen för en byggstart.

Men medan den starkaste kritiken mot KBS3-metoden i Sverige framförallt tar upp osäkerheter kring kopparkorrosion och hur bentoniten uppför sig, handlar den finska debatten om förvarets duglighet ofta om vad som händer under och efter en lång period av istid.

Trots detta har den finska regeringen nu gett bygglov till slutförvaret vid den finska västkusten på halvön Olkiluoto, 11 mil norr om Åbo.

Läs mer på MKG:s hemsida.

 

2 juni 2015

Sveriges Radio granskar SKB AB

Idag inleder Sveriges Radio P4 Uppland en granskning av SKB:s arbete med att få tillstånd för ett slutförvar av kärnavfall i Östhammars kommun.

Först ut under luppen är mervärdesavtalet mellan Östhammars kommun och SKB AB, och hur det kan påverka ett lokalt beslut om förvaret.

– Det blir svårt att säga nej till ett slutförvar för att kommunen har fått pengar och kommer att få pengar. Det är ju inte meningen att pengarna ska användas som en sorts muta, det är jag helt införstådd med, men effekten kan bli den i förlängningen, säger Kerstin Dreborg (Mp) till P4 Uppland.

Lyssna, läs och kommentera på Sveriges Radio.

Följ granskningen på sociala medier, hashtag: #miljonsopor

 

15 mars 2015

Ny ordförande och styrelse i Oss

Oss årsmöte valde den 14 mars Åsa Lindstrand, Johannisfors, till ny ordförande. Åsa efterträder Kenneth Gunnarsson som efter tio år på posten nu tar ett steg tillbaka. Till övriga ledamöter i styrelsen valdes Inga Alm, Bo-Lennart Janervärn, Kenneth Gunnarsson och Tommy Dahlin. Till ersättare Miles Goldstick och Guy Madison.

28 februari 2015 

Oss välkomnar Joachim Stormvall som ny informatör och administratör. Så här presenterar han sig…

Hej OSS!
Högst troligt är jag nu er nyaste medlem, något jag är väldigt glad över. Lika roligt tycker jag det är att få chansen att delta, och till och med leda, det viktiga arbetet med att nå ut med den kunskap om slutförvarsfrågan som finns hos föreningen.

Mitt namn är Joachim Stormvall (tidigare Ståhlberg), är 33 år och uppväxt i Tuna utanför Alunda. Efter att ha flyttat runt en del i vårt avlånga land, samlat på mig examen i bland annat journalistik och statskunskap, och jobbat som tidningsreporter, flyttade jag för några år sedan hem med min familj till Tuna.

Kanske var det framförallt möjligheten till en sund levnadsmiljö som låg bakom den flytten, något som jag tycker att allt liv på den här planeten borde ha rätt till. Och inte bara vi som lever nu, utan även det liv som kommer efter oss. Sedan några år tillbaka har jag försökt rikta både eget skrivande och en publicistisk verksamhet gentemot just detta.

Jag är därför särskilt tacksam att ha fått chansen av OSS:s styrelse att arbeta mycket konkret med denna uppgift. Ser fram emot att träffas!

Varma hälsningar Joachim Stormvall

 

1 Februari 2014. SKB:s samråd över nya SFR

Samrådet avslöjade att  SKB inte vill ha politisk inblandning, att bolaget trotsar lagstiftningen och inte tänker presentera några alternativa lösningar och att Forsmark och Östhammars kommun riskerar att bli sopstation för allt svenskt radioaktivt avfall.

Avfallsbolaget skrev för ett år sedan till miljödepartementet och föreslog att regeringen ska avstå från sin tillåtlighetsprövning av ansökan om ett nytt SFR. Bolaget menar att det bara är en ytbyggnad och att befintliga SKB redan har prövats.
Oss uppfattar att SKB är trygg i relationen med kommunen och tillsynsmyndigheten SSM, men känner sig osäker på hur nästa regering kommer att handla. Att SKB vill slippa inblandning från regeringen gör att det kommunala vetot kan ifrågasättas. I praktiken kan SKB:s plan leda till kommunen hävdar sin vetorätt och därigenom blir den politiska instans som får avgöra ärendet. Vi undrar om kommunen känner sig bekväm i den rollen.

SKB kommer inte att lämna in en miljökonsekvensbeskrivning som innehåller någon redovisning av alternativa metoder, trots att miljöbalken och EG-direktiv kräver det. Man hänvisar till sina egna jurister som hävdar att eftersom inte länsstyrelsen har begärt sådan redovisning, så är man inte heller tvingade. De flesta på samrådsmötet, inklusive myndigheten, hämnade nog över denna förklaring – att ett uteblivet ställningstagande från en länsstyrelse står över nationell och europeisk lagstiftning.

I underlaget till samrådet kunde man läsa att avfallsbolagets huvudalternativ har länge varit att samla allt kortlivat avfall till Forsmark och anledningen är att det har uppenbara industriella fördelar och att kommunen och allmänheten är positiva till bolagets verksamhet. Samma argument avgjorde valet av två kärnkraftkommuner och att bolaget nu söker tillstånd för att bygga slutförvaret för kärnbränsleavfall i Forsmark. Ytterligare ett slutförvar ska byggas, det för medelaktivt rivningsavfall (SFL). Det finns inget som talar för att inte samma argumentation gäller även då och därför är risken uppenbar att allt svensk avfall hamnar i Östhammars kommun. Var det det våra politiker ville när de hoppade på avfallståget?
Borde inte de politiska partierna förhålla sig till detta, och varför inte redovisa sina uppfattningar i valkampanjerna.

Oss undrar om det finns en bakomliggande orsak till att SKB inte vill ha politisk inblandning, inte vill redovisa alternativa metoder och vill samla allt avfall till en och samma kommun?
Det blir bara spekulationer, men uppenbart är att SFR är ett smutsigt projekt som rimligen inte borde klara dagens miljökrav.

Läs Oss inlaga till samrådet här

 

December 2013. Oss yttrande över Fud 2013

Vart tredje år lämnar avfallsbolaget SKB AB in en rapport till myndigheten och regeringen där de redogör för sitt arbete med slutförvaring av radioaktivt avfall. Den senaste rapporten från 2013 har Oss yttrat sig över.

Rapporten tar upp bygget av ett nytt slutförvar för lågaktivt avfall (SFR), kommande bygge av slutförvar för medelaktivt avfall (SFL) och slutförvaret för kärnbränsleavfall. Då prövningsprocessen för slutförvaret för kärnbränsleavfall pågår, och SFL är aktuellt längre fram i tiden, har Oss i sitt yttrande valt att fokusera på SFR. Vår huvudkritik är att avfallsbolaget vill bygga ut det befintliga SFR i Forsmark, som är en anläggning som byggdes på 1980-talet utifrån de då gällande regelverken. Vi menar att ett förvar som bygger på principen att det radioaktiva avfallet en dag ska spädas ut av Östersjön inte är förenligt med dagens miljömedvetande och BAT – bästa tillgängliga teknik. Förutom metodvalet ifrågasätter vi även valet av plats.

Du kan ta del av Oss yttrande här.


Augusti 2013 Oss yttrar sig över avfallsbolagets svar på kompletteringsönskemål.

Miljödomstolen har genom ett föreläggande begärt in yttrande från dem som kommit med önskemål om kompletteringar av tillståndsansökan om vad de anser om avfallsbolagets svar. Oss lämnade i maj in 24 synpunkter och önskemål om kompletteringar. Samtliga har avvisats av avfallsbolaget med hänvisning till att svaren redan finns i ansökan eller att önskemålen saknar relevans. Det allvarligaste är att bolaget avfärdar kravet på bättre redovisning av alternativ metod. Oss kritiserar även att avfallsbolaget tar sig tolkningsföreträde om vad ansökan bör innehålla, detaljeringsgrad, rimlighet och relevans. Oss menar att det är viktigt för projektets trovärdighet att det är granskande tillsynsmyndighet och miljödomstolen som avgör vilket underlag de behöver för att ta ställning till ansökan.

Du kan läsa yttrandet här…


April 2013. Östhammars kommun på turné utan Oss

Östhammars kommun ska under sommarhalvåret resa runt med en husvagn i kommunen för att presentera underlaget för en ny översiktsplan och hämta in allmänhetens synpunkter. Samtidigt passar man på att sprida information och kommunicera runt slutförvarsprojektet. Oss har ansökt om att få ha informationsmaterial med på turnén för att på så sätt bidra till en mer allsidig information. Tyvärr har kommunen inte tillåtit detta. Men vid några tillfällen kommer representanter från Oss och andra miljöorganisationer som är engagerade i frågan ändå att finnas på plats och svara på frågor kring vår syn på projektet. Se turnéplanen här.


April 2013. SKB AB avvisar kraven på bättre alternativredovisning

Avfallsbolaget har tagit del av alla instansers krav på kompletteringar av ansökan och har nu lämnat sitt svar. Trots att Strålsäkerhetsmyndigheten, Kärnavfallsrådet och miljöorganisationerna m.fl. har begärt bättre redovisning i ansökan av alternativa metoder till KBS-3, och då särskilt alternativet djupa borrhål, väljer avfallsbolaget att inte lyssna. Industrin har satsat prestige och ca 30 miljarder i sin metod och väljer därför att blunda för att utvecklingen har sprungit ikapp deras omoderna koncept. Därmed tar bolaget en stor risk att ansökan underkänns.

Om miljödomstolen inte kan godkänna ansökan, är risken stor att man lämnar över den till regeringen för avgörande. Men innan regeringen då uttalar sig ska Östhammars kommun svara på om man är beredd att hysa slutförvaret eller inte. Genom att SKB så nonchalant avvisar kraven på viktiga förbättringar av ansökan, riskerar Östammars kommun att hamna i en mycket svår sits.

Alla handlingar i prövningen av ansökan finns att läsa på www.mkg.se


Dec 2012. SKB:s samråd kring utbyggnaden av SFR

Oss har skickat in en inlaga till SKB med anledning av samrådsmötet den 26 nov. Vi har utifrån det officiella samrådsunderlaget bl.a. påpekat behovet av en tydlig redovisning av kriterierna för valet av Forsmark som plats, och redovisning på vilka grunder andra alternativa platser har valts bort.

Läs inlagan här


Dec 2012 Seminarier i Östhammar

Oss och MKG har under hösten genomfört tre seminarier i Östhammar. Ett om ansvar inför kommande generationer, ett om kunskapsläget kring alternativmetoden djupa borrhål och ett om problemen med kopparkorrosion.
Maj 2012 Oss yttrande över kompletteringar av SKB:s ansökan

Oss har skickat in ett yttrande till miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten SSM med synpunkter och krav på kompletteringar. Vår uppfattning är att ansökan i sitt nuvarande skick inte ger möjlighet till att bedöma om det valda systemet verkligen bygger på den miljömässigt bästa metoden eller den bästa platsen, och att det är högst osäkert om systemet klarar säkerheten i över 100 000 år. Yttrandet kan ses som ett komplement till MKG:s mer omfattande yttrande.

Läs Oss yttrande här

Läs MKG:s yttrande här

Februari 2012. Årsmöte

Oss höll sitt årsmöte och styrelsen omvaldes.

3 Dec 2011. Medlemsmöte i Oss

Oss håller medlemsmöte lördagen den 3 dec. kl. 14.00 i Vuxenskolans lokaler, Rådhusgatan 6 i Östhammar.
Medlemsmötet kommer att ta upp hur vi arbetar med ansökan och föreningens framtid.

22 Nov 2011. Samrådsmöte om utbyggnaden av SFR

SKB höll sitt första samrådsmöte om SFR. Man planerar ett mycket komprimerat samråd där man planerar att hålla ett möte till om ca 1-1 1/2 år.
Oss kommer att skicka in skriftliga synpunkter på samrådet och projektet. Där kommer vi att understryka vikten av att samrådet, mot SKB:s planer, även innefattar en preliminär MKB och den färdiga säkerhetsanalysen. Vi kommer även att påpeka att begära en redovisning av alternativa metoder och platser. Viktigt är även att det tydligt framgår den kommande ansökan att man i valet av metod och plats prioriterar långsiktig säkerhet framför industriella faktorer. Oss inlaga SFR.

Juni 2011 Granskningen av SKB:s ansökan har inletts

Naturskyddsföreningen har skapat en projektgrupp som ska arbeta med granskningen av kärnkraftindustrins tillståndsansökan för bygget av en slutförvarsanläggning i Forsmark. I gruppen ingår  bl.a. jurister från Naturskyddsföreningen, MKG:s personal och en representant från Oss.

Fram till våren 2012 kommer arbetet att fokuseras på att hitta vad som saknas i ansökan och att kräva kompletteringar från SKB. Därefter vidtar själva detaljgranskningen. Du kommer att kunna följa granskningsarbetet och hitta aktuella dokument på MKG:s hemsida.

4-6-maj 2011. OECD/NEA besökte kommunen

OECD och NEA  (Nuclear Energy Agency) med företrädare för kärnkraftindustri och myndigheter hade förlagt i ett möte till Gimo under rubriken Forum for Stakeholder Confidence. Man ville få en bild av hur man i Sverige och Östhammars kommun har arbetat med kommunikationen mellan industri, politiker och allmänhet.

MKG deltog på torsdagen i en programpunkt där olika aktörer skulle reflektera över hur processen har utvecklats under 30 år.

På fredagen hade Oss en kort dragning om hur vi har upplevt processen och MKB-samråden.
Oss in FSC Gimo 6 May 2011.

 

April-maj 2011. Seminarieserie i Östhammar

Oss arrangerade tillsammans med MKG och Naturskyddsföreningen tre kvällsseminarier i Östhammar.

Fungerar skyddsbarriärerna i slutförvaret?
Med Willis Forsling, professor i kemi, Luleå Tekniska Universitet och Peter Szakalós, forskare i korrosionslära, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Finns det andra metoder och platser för slutförvaret som kan vara bättre?
Med Karl-Inge Åhäll, berggrundsgeolog och professor vid Karlstad universitet.

Hur kommer granskningen och prövningen av slutförvaret att gå till?
Med Johan Swahn, Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning och Kenneth Gunnasson, Oss.

Kärnkraftindustrin lämnar in ansökan

16 mars 2011

I dag lämnade kärnkraftindustrins avfallsbolag SKB AB in en ansökan till Strålsäkerhetsmyndigheten och till miljödomstolen, om att få bygga ett slutförvar för högaktivt kärnbränsle avfall. Man vill använda den s.k. KBS-3-metoden och bygga förvaret intill kärnkraftverken i Forsmark.

Ansökan lämnades in i skenet av de tragiska och fasansfulla händelserna i Japan, där kärnkraftverk och förvar för använt kärnbränsle har havererat.

Oss hade gärna sett att kärnkraftsindustrin hade skjutit på ansökan och i stället valt att reda ut oklarheter och osäkerheter som kommit i dager kring den valda metodens långsiktiga säkerhet. Att industrin ändå väljer att lämna in sin ansökan nu, ser vi som en okänsligt agerande där man sätter förtroendet för projektet på spel.

Det som har hänt i Japan visar åter igen att det som inte får hända, faktiskt kan hända. Det som inte fick hända i Harrisburg och i Tjernobyl hände trots allt. Och det som inte fick hända i svenska kärnkraftverk hände faktiskt i Forsmark 2006. Detta skickar signaler om att det som inte får hända i ett slutförvar – läckage av radioaktiva ämnen till grundvattnet – faktiskt kan ske.

Därför finns bara en acceptabel lösning på miljöproblemet med radioaktivt avfall och det är att stänga kärnkraftverken och sluta producera avfallet.

Det avfall som redan existerar måste omhändertas på sådant sätt att det finns marginaler i fall att det som inte får hända ändå sker. Tillsammans med bl.a. Kärnavfallsrådet menar vi att metodalternativet ”djupa borrhål” måste utvecklas till en nivå som ger en möjlighet till rättvisande jämförelse med den nu föreslagna metoden.

Oss kommer nu inom ramen för samarbetet i MKG att inleda granskningsarbetet av industrins ansökan.

För mer information, kontakta
Kenneth Gunnarsson, 070-246 54 60

3 Jan 2011 Oss yttrar sig över Fud 2010

Vart tredje år ska avfallsbolaget SKB AB lämna in en rapport till regeringen och myndigheten över deras Forskning, Utveckling och Demonstration kring hanteringen av radioaktivt avfall. Den senaste rapporten har nu varit ute på remiss och Oss har lämnat in ett yttrande. Eftersom bolaget ska lämna in en tillståndsansökan under 2011 är mycket utelämnat i Fud 10 som rör den långsiktiga säkerheten. Fud-en är också riktad till myndighets- och expertgranskare, varför den känns allt för teknisk och svårtillgänglig för lekmän, kommunpolitiker och allmänt intresserade.

Läs Oss yttrande här:
Oss yttrande Fud 10

Dec 2010 Oss representerade MKG i amerikansk workshop

MKG bjöds tillsammans med Milkas, Östhammars kommun och SKB in till en workshop i USA 6-10 dec. kring problemet att engagera allmänhet och organisationer att delta i lokaliseringsprocesser för kärnavfallsförvar. SKB tackade nej till medverkan.

Deltog gjorde representanter för myndigheter, kärnteknikföretag, institutioner och andra aktörer från olika länder som har uppgiften att hitta former för lokaliseringsprocesser för radioaktivt avfall. Syftet var uppenbart, att lösa ländernas avfallsproblem och bana väg för mer kärnkraft.

MKG och Milkas var de enda miljöorganisationerna på plats, och anledningen till det har att göra med att vi är kritiska till den internationellt uppblåsta svenska processen. Arrangörerna IAEA och Sandia har hört SKB tidigare och ville helt enkelt få en mer nyanserad bild av processen.

Vi deltog på villkoret att vi fick tid att presentera vår hållning till kärnkraft och avfallsprocesser, och att arrangören stod för alla kostnader. Både Milkas och MKG var tydliga med att den enda hållbara lösningen är att sluta producera mer avfall.

Här finns MKG:s presentation (på engelska)
MKG in Las Vegas Dec 2010