Hoppa till innehållet

Välkommen till Oss

Här du kan ta del av vår information kring projektet att slutförvara det farliga avfallet från svenska kärnkraftverk.
Vi är en lokal miljöorganisation i Östhammars kommun som frågar oss om den valda metoden verkligen är den bästa, om valet av Forsmark verkligen är den lämpligaste platsen och om det finns osäkerheter med projektet som kräver mer tid och forskning.
Vår grundläggande och moraliskt försvarbara syn på kärnavfallsproblemet är att vi måste sluta producera mer avfall.
 De senaste inläggen:

 

15 april 2016

Folkomröstning om slutförvaret

Idag deklarerade den politiska majoriteten i Östhammar (Socialdemokraterna och Centern) att de anser det lämpligt för kommuninvånarna att rösta om det planerade slutförvaret för långlivat kärnavfall i Forsmark.

Folkomröstningen skall vara vägledande för ett beslut i Östhammars kommunfullmäktige om att säga ja eller nej till förvaret. Regeringen bestämmer sedan om slutförvaret skall ges tillåtlighet eller inte. Beslutsgången för om slutförvaret skall få byggas eller inte är komplicerad. Olika myndigheter skall säga sitt om den ansökan avfallsbolaget SKB lämnat in. Sedan fattas alltså ett beslut av regeringen efter att kommunerna Oskarshamn och Östhammar fått delge sin syn. En folkomröstning i Östhammar blir alltså i rådgivande i två led då det i slutändan ändå är regeringen och inte KF i Östhammar som har beslutanderätt.

Huruvida en folkomröstning i frågan är lämplig eller inte har debatterats lokalt i Östhammars kommun under många år. Klart är dock att för att en folkomröstning skall ha någon som helst relevans behöver folket som röstar tillgång till allsidig information. Det är Oss:s mening att informationsläget i Östhammars kommun kan ifrågasättas – särskilt efter att tidningen Östhammars nyheter inte längre ges ut i kommunen. Avfallsbolaget har en stark ekonomisk ställning i kommunen, står som avsändare i ett sponsoravtal som tänjer på en kommuns moraliska spelrum, och ligger bakom en av de få tidningar som når en majoritet av hushållen. Viktigt är därför att Oss får fortsatta anslag för att verka i kommunen, åtminstone fram till att en folkomröstning kan hållas.

 

29 januari 2016

Myndighet och domstol går vidare med kritiserad ansökan

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) och Mark- och miljödomstolen har idag kungjort Svensk Kärnbränslehanterings AB:s ansökan om att få bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Huvudförhandling är planerad till slutet av året, och under 2017 kan yttranden till regeringen, som tar beslut i ärendet, komma.

Oss är kritisk till SKB AB:s val av metod och plats. Denna inställning grundar sig i att bolaget inte kunnat visa att barriärerna håller på det sätt som beskrivs i ansökan. Tvärtom visar oberoende forskning att alla tre barriärer – koppar, lera och berg – inte alls behöver uppföra sig på det sätt som SKB AB önskar.

Läs mer här.

 

18 december 2015

Slutförvarsansökan kungörs januari 2016

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt har nyligen meddelat att de avser kungöra SKB AB:s ansökan om att få bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark under januari 2016.
Det innebär att domstolen inte längre anser att det föreligger några processhinder och att domstolsförhandlingarna kan börja.

OSS deltar i granskningen av slutförvarsansökan genom Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG. Läs mer om domstolens ställningstagande och analys av MKG här.

 

12 november 2015

Finlands regering ger bygglov till slutförvar

Det finska slutförvarsprojektet går fram i hög hastighet. Liksom SKB AB i Sverige har den finska motsvarigheten Posiva Oy valt KBS3-metoden för sin slutförvarsansökan. Och även i Finland har industrin valt att lägga förvaret intill ett kärnkraftverk – där opinionen inte väntas komma i vägen för en byggstart.

Men medan den starkaste kritiken mot KBS3-metoden i Sverige framförallt tar upp osäkerheter kring kopparkorrosion och hur bentoniten uppför sig, handlar den finska debatten om förvarets duglighet ofta om vad som händer under och efter en lång period av istid.

Trots detta har den finska regeringen nu gett bygglov till slutförvaret vid den finska västkusten på halvön Olkiluoto, 11 mil norr om Åbo.

Läs mer på MKG:s hemsida.

 

2 juni 2015

Sveriges Radio granskar SKB AB

Idag inleder Sveriges Radio P4 Uppland en granskning av SKB:s arbete med att få tillstånd för ett slutförvar av kärnavfall i Östhammars kommun.

Först ut under luppen är mervärdesavtalet mellan Östhammars kommun och SKB AB, och hur det kan påverka ett lokalt beslut om förvaret.

– Det blir svårt att säga nej till ett slutförvar för att kommunen har fått pengar och kommer att få pengar. Det är ju inte meningen att pengarna ska användas som en sorts muta, det är jag helt införstådd med, men effekten kan bli den i förlängningen, säger Kerstin Dreborg (Mp) till P4 Uppland.

Lyssna, läs och kommentera på Sveriges Radio.

Följ granskningen på sociala medier, hashtag: #miljonsopor

 

15 mars 2015

Ny ordförande och styrelse i Oss

Oss årsmöte valde den 14 mars Åsa Lindstrand, Johannisfors, till ny ordförande. Åsa efterträder Kenneth Gunnarsson som efter tio år på posten nu tar ett steg tillbaka. Till övriga ledamöter i styrelsen valdes Inga Alm, Bo-Lennart Janervärn, Kenneth Gunnarsson och Tommy Dahlin. Till ersättare Miles Goldstick och Guy Madison.

28 februari 2015 

Oss välkomnar Joachim Stormvall som ny informatör och administratör. Så här presenterar han sig…

Hej OSS!
Högst troligt är jag nu er nyaste medlem, något jag är väldigt glad över. Lika roligt tycker jag det är att få chansen att delta, och till och med leda, det viktiga arbetet med att nå ut med den kunskap om slutförvarsfrågan som finns hos föreningen.

Mitt namn är Joachim Stormvall (tidigare Ståhlberg), är 33 år och uppväxt i Tuna utanför Alunda. Efter att ha flyttat runt en del i vårt avlånga land, samlat på mig examen i bland annat journalistik och statskunskap, och jobbat som tidningsreporter, flyttade jag för några år sedan hem med min familj till Tuna.

Kanske var det framförallt möjligheten till en sund levnadsmiljö som låg bakom den flytten, något som jag tycker att allt liv på den här planeten borde ha rätt till. Och inte bara vi som lever nu, utan även det liv som kommer efter oss. Sedan några år tillbaka har jag försökt rikta både eget skrivande och en publicistisk verksamhet gentemot just detta.

Jag är därför särskilt tacksam att ha fått chansen av OSS:s styrelse att arbeta mycket konkret med denna uppgift. Ser fram emot att träffas!

Varma hälsningar Joachim Stormvall

 

1 Februari 2014. SKB:s samråd över nya SFR

Samrådet avslöjade att  SKB inte vill ha politisk inblandning, att bolaget trotsar lagstiftningen och inte tänker presentera några alternativa lösningar och att Forsmark och Östhammars kommun riskerar att bli sopstation för allt svenskt radioaktivt avfall.

Avfallsbolaget skrev för ett år sedan till miljödepartementet och föreslog att regeringen ska avstå från sin tillåtlighetsprövning av ansökan om ett nytt SFR. Bolaget menar att det bara är en ytbyggnad och att befintliga SKB redan har prövats.
Oss uppfattar att SKB är trygg i relationen med kommunen och tillsynsmyndigheten SSM, men känner sig osäker på hur nästa regering kommer att handla. Att SKB vill slippa inblandning från regeringen gör att det kommunala vetot kan ifrågasättas. I praktiken kan SKB:s plan leda till kommunen hävdar sin vetorätt och därigenom blir den politiska instans som får avgöra ärendet. Vi undrar om kommunen känner sig bekväm i den rollen.

SKB kommer inte att lämna in en miljökonsekvensbeskrivning som innehåller någon redovisning av alternativa metoder, trots att miljöbalken och EG-direktiv kräver det. Man hänvisar till sina egna jurister som hävdar att eftersom inte länsstyrelsen har begärt sådan redovisning, så är man inte heller tvingade. De flesta på samrådsmötet, inklusive myndigheten, hämnade nog över denna förklaring – att ett uteblivet ställningstagande från en länsstyrelse står över nationell och europeisk lagstiftning.

I underlaget till samrådet kunde man läsa att avfallsbolagets huvudalternativ har länge varit att samla allt kortlivat avfall till Forsmark och anledningen är att det har uppenbara industriella fördelar och att kommunen och allmänheten är positiva till bolagets verksamhet. Samma argument avgjorde valet av två kärnkraftkommuner och att bolaget nu söker tillstånd för att bygga slutförvaret för kärnbränsleavfall i Forsmark. Ytterligare ett slutförvar ska byggas, det för medelaktivt rivningsavfall (SFL). Det finns inget som talar för att inte samma argumentation gäller även då och därför är risken uppenbar att allt svensk avfall hamnar i Östhammars kommun. Var det det våra politiker ville när de hoppade på avfallståget?
Borde inte de politiska partierna förhålla sig till detta, och varför inte redovisa sina uppfattningar i valkampanjerna.

Oss undrar om det finns en bakomliggande orsak till att SKB inte vill ha politisk inblandning, inte vill redovisa alternativa metoder och vill samla allt avfall till en och samma kommun?
Det blir bara spekulationer, men uppenbart är att SFR är ett smutsigt projekt som rimligen inte borde klara dagens miljökrav.

Läs Oss inlaga till samrådet här

 

December 2013. Oss yttrande över Fud 2013

Vart tredje år lämnar avfallsbolaget SKB AB in en rapport till myndigheten och regeringen där de redogör för sitt arbete med slutförvaring av radioaktivt avfall. Den senaste rapporten från 2013 har Oss yttrat sig över.

Rapporten tar upp bygget av ett nytt slutförvar för lågaktivt avfall (SFR), kommande bygge av slutförvar för medelaktivt avfall (SFL) och slutförvaret för kärnbränsleavfall. Då prövningsprocessen för slutförvaret för kärnbränsleavfall pågår, och SFL är aktuellt längre fram i tiden, har Oss i sitt yttrande valt att fokusera på SFR. Vår huvudkritik är att avfallsbolaget vill bygga ut det befintliga SFR i Forsmark, som är en anläggning som byggdes på 1980-talet utifrån de då gällande regelverken. Vi menar att ett förvar som bygger på principen att det radioaktiva avfallet en dag ska spädas ut av Östersjön inte är förenligt med dagens miljömedvetande och BAT – bästa tillgängliga teknik. Förutom metodvalet ifrågasätter vi även valet av plats.

Du kan ta del av Oss yttrande här.


Augusti 2013 Oss yttrar sig över avfallsbolagets svar på kompletteringsönskemål.

Miljödomstolen har genom ett föreläggande begärt in yttrande från dem som kommit med önskemål om kompletteringar av tillståndsansökan om vad de anser om avfallsbolagets svar. Oss lämnade i maj in 24 synpunkter och önskemål om kompletteringar. Samtliga har avvisats av avfallsbolaget med hänvisning till att svaren redan finns i ansökan eller att önskemålen saknar relevans. Det allvarligaste är att bolaget avfärdar kravet på bättre redovisning av alternativ metod. Oss kritiserar även att avfallsbolaget tar sig tolkningsföreträde om vad ansökan bör innehålla, detaljeringsgrad, rimlighet och relevans. Oss menar att det är viktigt för projektets trovärdighet att det är granskande tillsynsmyndighet och miljödomstolen som avgör vilket underlag de behöver för att ta ställning till ansökan.

Du kan läsa yttrandet här…


April 2013. Östhammars kommun på turné utan Oss

Östhammars kommun ska under sommarhalvåret resa runt med en husvagn i kommunen för att presentera underlaget för en ny översiktsplan och hämta in allmänhetens synpunkter. Samtidigt passar man på att sprida information och kommunicera runt slutförvarsprojektet. Oss har ansökt om att få ha informationsmaterial med på turnén för att på så sätt bidra till en mer allsidig information. Tyvärr har kommunen inte tillåtit detta. Men vid några tillfällen kommer representanter från Oss och andra miljöorganisationer som är engagerade i frågan ändå att finnas på plats och svara på frågor kring vår syn på projektet. Se turnéplanen här.


April 2013. SKB AB avvisar kraven på bättre alternativredovisning

Avfallsbolaget har tagit del av alla instansers krav på kompletteringar av ansökan och har nu lämnat sitt svar. Trots att Strålsäkerhetsmyndigheten, Kärnavfallsrådet och miljöorganisationerna m.fl. har begärt bättre redovisning i ansökan av alternativa metoder till KBS-3, och då särskilt alternativet djupa borrhål, väljer avfallsbolaget att inte lyssna. Industrin har satsat prestige och ca 30 miljarder i sin metod och väljer därför att blunda för att utvecklingen har sprungit ikapp deras omoderna koncept. Därmed tar bolaget en stor risk att ansökan underkänns.

Om miljödomstolen inte kan godkänna ansökan, är risken stor att man lämnar över den till regeringen för avgörande. Men innan regeringen då uttalar sig ska Östhammars kommun svara på om man är beredd att hysa slutförvaret eller inte. Genom att SKB så nonchalant avvisar kraven på viktiga förbättringar av ansökan, riskerar Östammars kommun att hamna i en mycket svår sits.

Alla handlingar i prövningen av ansökan finns att läsa på www.mkg.se


Dec 2012. SKB:s samråd kring utbyggnaden av SFR

Oss har skickat in en inlaga till SKB med anledning av samrådsmötet den 26 nov. Vi har utifrån det officiella samrådsunderlaget bl.a. påpekat behovet av en tydlig redovisning av kriterierna för valet av Forsmark som plats, och redovisning på vilka grunder andra alternativa platser har valts bort.

Läs inlagan här


Dec 2012 Seminarier i Östhammar

Oss och MKG har under hösten genomfört tre seminarier i Östhammar. Ett om ansvar inför kommande generationer, ett om kunskapsläget kring alternativmetoden djupa borrhål och ett om problemen med kopparkorrosion.
Maj 2012 Oss yttrande över kompletteringar av SKB:s ansökan

Oss har skickat in ett yttrande till miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten SSM med synpunkter och krav på kompletteringar. Vår uppfattning är att ansökan i sitt nuvarande skick inte ger möjlighet till att bedöma om det valda systemet verkligen bygger på den miljömässigt bästa metoden eller den bästa platsen, och att det är högst osäkert om systemet klarar säkerheten i över 100 000 år. Yttrandet kan ses som ett komplement till MKG:s mer omfattande yttrande.

Läs Oss yttrande här

Läs MKG:s yttrande här

Februari 2012. Årsmöte

Oss höll sitt årsmöte och styrelsen omvaldes.

3 Dec 2011. Medlemsmöte i Oss

Oss håller medlemsmöte lördagen den 3 dec. kl. 14.00 i Vuxenskolans lokaler, Rådhusgatan 6 i Östhammar.
Medlemsmötet kommer att ta upp hur vi arbetar med ansökan och föreningens framtid.

22 Nov 2011. Samrådsmöte om utbyggnaden av SFR

SKB höll sitt första samrådsmöte om SFR. Man planerar ett mycket komprimerat samråd där man planerar att hålla ett möte till om ca 1-1 1/2 år.
Oss kommer att skicka in skriftliga synpunkter på samrådet och projektet. Där kommer vi att understryka vikten av att samrådet, mot SKB:s planer, även innefattar en preliminär MKB och den färdiga säkerhetsanalysen. Vi kommer även att påpeka att begära en redovisning av alternativa metoder och platser. Viktigt är även att det tydligt framgår den kommande ansökan att man i valet av metod och plats prioriterar långsiktig säkerhet framför industriella faktorer. Oss inlaga SFR.

Juni 2011 Granskningen av SKB:s ansökan har inletts

Naturskyddsföreningen har skapat en projektgrupp som ska arbeta med granskningen av kärnkraftindustrins tillståndsansökan för bygget av en slutförvarsanläggning i Forsmark. I gruppen ingår  bl.a. jurister från Naturskyddsföreningen, MKG:s personal och en representant från Oss.

Fram till våren 2012 kommer arbetet att fokuseras på att hitta vad som saknas i ansökan och att kräva kompletteringar från SKB. Därefter vidtar själva detaljgranskningen. Du kommer att kunna följa granskningsarbetet och hitta aktuella dokument på MKG:s hemsida.

4-6-maj 2011. OECD/NEA besökte kommunen

OECD och NEA  (Nuclear Energy Agency) med företrädare för kärnkraftindustri och myndigheter hade förlagt i ett möte till Gimo under rubriken Forum for Stakeholder Confidence. Man ville få en bild av hur man i Sverige och Östhammars kommun har arbetat med kommunikationen mellan industri, politiker och allmänhet.

MKG deltog på torsdagen i en programpunkt där olika aktörer skulle reflektera över hur processen har utvecklats under 30 år.

På fredagen hade Oss en kort dragning om hur vi har upplevt processen och MKB-samråden.
Oss in FSC Gimo 6 May 2011.

 

April-maj 2011. Seminarieserie i Östhammar

Oss arrangerade tillsammans med MKG och Naturskyddsföreningen tre kvällsseminarier i Östhammar.

Fungerar skyddsbarriärerna i slutförvaret?
Med Willis Forsling, professor i kemi, Luleå Tekniska Universitet och Peter Szakalós, forskare i korrosionslära, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Finns det andra metoder och platser för slutförvaret som kan vara bättre?
Med Karl-Inge Åhäll, berggrundsgeolog och professor vid Karlstad universitet.

Hur kommer granskningen och prövningen av slutförvaret att gå till?
Med Johan Swahn, Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning och Kenneth Gunnasson, Oss.

Kärnkraftindustrin lämnar in ansökan

16 mars 2011

I dag lämnade kärnkraftindustrins avfallsbolag SKB AB in en ansökan till Strålsäkerhetsmyndigheten och till miljödomstolen, om att få bygga ett slutförvar för högaktivt kärnbränsle avfall. Man vill använda den s.k. KBS-3-metoden och bygga förvaret intill kärnkraftverken i Forsmark.

Ansökan lämnades in i skenet av de tragiska och fasansfulla händelserna i Japan, där kärnkraftverk och förvar för använt kärnbränsle har havererat.

Oss hade gärna sett att kärnkraftsindustrin hade skjutit på ansökan och i stället valt att reda ut oklarheter och osäkerheter som kommit i dager kring den valda metodens långsiktiga säkerhet. Att industrin ändå väljer att lämna in sin ansökan nu, ser vi som en okänsligt agerande där man sätter förtroendet för projektet på spel.

Det som har hänt i Japan visar åter igen att det som inte får hända, faktiskt kan hända. Det som inte fick hända i Harrisburg och i Tjernobyl hände trots allt. Och det som inte fick hända i svenska kärnkraftverk hände faktiskt i Forsmark 2006. Detta skickar signaler om att det som inte får hända i ett slutförvar – läckage av radioaktiva ämnen till grundvattnet – faktiskt kan ske.

Därför finns bara en acceptabel lösning på miljöproblemet med radioaktivt avfall och det är att stänga kärnkraftverken och sluta producera avfallet.

Det avfall som redan existerar måste omhändertas på sådant sätt att det finns marginaler i fall att det som inte får hända ändå sker. Tillsammans med bl.a. Kärnavfallsrådet menar vi att metodalternativet ”djupa borrhål” måste utvecklas till en nivå som ger en möjlighet till rättvisande jämförelse med den nu föreslagna metoden.

Oss kommer nu inom ramen för samarbetet i MKG att inleda granskningsarbetet av industrins ansökan.

För mer information, kontakta
Kenneth Gunnarsson, 070-246 54 60

3 Jan 2011 Oss yttrar sig över Fud 2010

Vart tredje år ska avfallsbolaget SKB AB lämna in en rapport till regeringen och myndigheten över deras Forskning, Utveckling och Demonstration kring hanteringen av radioaktivt avfall. Den senaste rapporten har nu varit ute på remiss och Oss har lämnat in ett yttrande. Eftersom bolaget ska lämna in en tillståndsansökan under 2011 är mycket utelämnat i Fud 10 som rör den långsiktiga säkerheten. Fud-en är också riktad till myndighets- och expertgranskare, varför den känns allt för teknisk och svårtillgänglig för lekmän, kommunpolitiker och allmänt intresserade.

Läs Oss yttrande här:
Oss yttrande Fud 10

Dec 2010 Oss representerade MKG i amerikansk workshop

MKG bjöds tillsammans med Milkas, Östhammars kommun och SKB in till en workshop i USA 6-10 dec. kring problemet att engagera allmänhet och organisationer att delta i lokaliseringsprocesser för kärnavfallsförvar. SKB tackade nej till medverkan.

Deltog gjorde representanter för myndigheter, kärnteknikföretag, institutioner och andra aktörer från olika länder som har uppgiften att hitta former för lokaliseringsprocesser för radioaktivt avfall. Syftet var uppenbart, att lösa ländernas avfallsproblem och bana väg för mer kärnkraft.

MKG och Milkas var de enda miljöorganisationerna på plats, och anledningen till det har att göra med att vi är kritiska till den internationellt uppblåsta svenska processen. Arrangörerna IAEA och Sandia har hört SKB tidigare och ville helt enkelt få en mer nyanserad bild av processen.

Vi deltog på villkoret att vi fick tid att presentera vår hållning till kärnkraft och avfallsprocesser, och att arrangören stod för alla kostnader. Både Milkas och MKG var tydliga med att den enda hållbara lösningen är att sluta producera mer avfall.

Här finns MKG:s presentation (på engelska)
MKG in Las Vegas Dec 2010